Skip Navigation Links

خبر جدید : شروع نصب تجهیزات پروژه بازیافت آمونیاک و هیدروژن از گاز پرج واحد های آمونیاک 1 و 2 پتروشیمی رازی                                                                                      خبر جدید : شروع نصب تجهیزات پروژه بازیافت آمونیاک و هیدروژن از گاز پرج واحد های آمونیاک 1 و 2 پتروشیمی رازی

 جذب كلرايد و  H2S با جاذب اكسيد روي    H2S absorption  

جذب کلراید و ترکیبات ارگانوکلراید از گاز خوراک ( HCL ABSORPTION)

گوگرد جذب شده در ساختار جاذب

در صورتی که در خوراک HCL و ترکیبات کلرایدی وجود داشته باشد ، با استفاده از جاذب های پایه الومنییم با ساختار قلیایی در همان دما و فشار در بستر کاتالیستی قبل از HDT از گاز ورودی جدا می شود، در یک نمونه از این دسته کاتالیست ها ، هید رو کربنات سدیم با HCL بصورت زیر واکنش می دهد :

(14)     Na3(OH)(CO3) + 3HCl   ↔   3NaCl + 2H2O + CO2    

کلرید سدیم تشکیل شده در ساختار جاذب می ماند . برای مقادیر بالای کلراید ،جاذب با یک ماده که دارای قلیاییت و دانسیته و تخلخل مناسب باشد استفاده می گردد. مقدار جذب تا مقادیر خیلی کم (کمتراز PPbv 5 ) در بستر های جاذب جدیدامکان پذیر شده است .

H2S absorption

گوگرد زدایی از گاز در سری ترکیبی از هایدروتریتر و زینک اکساید بد ها

H2S توسط  ماده  جاذب   اکسید روی ZNO ، در  شرایط  دما  و  فشار  مشابه  با هایدروتریتر ، 400-350 درجه و bar 40-35   طبق  واکنش  زیر  انجام   می شود :

(15)     ZnO + H2S   ↔   ZnS + H2O    

بازدهی جاذب اکسید روی بستگی به تخلخل و سطح و دانسیته جاذب دارد . هرچه دانسیته بیشتر باشد مقدار ظرفیت تئوری جذب گوگرد در واحد حجم ،مانند kg S/m3 ، زیادتر خواهد بود اما بدلیل کاهش تخلخل مقدار جذب H2S در ناحیه فعال ماده جاذب کمتر خواهد بود . برعکس کاهش دانسیته باعث تخلخل زیاد و افزایش جنبش مولکولها و تشکیل حفره هایی با سطح واکنش مناسب خواهد شد .

جهت افزایش ظرفیت ماده جاذب ، طراحی و ساخت آن بر اساس افزایش تخلخل برای یک دانسیته مناسب انجام می شود . پروسه سولفور گیری همراه با گترس ساختار شبکه بوده زیرا حجم مولی ZnS بیش از ZnO می باشد و بهمین دلیل باید اکسید روی تخلخل مناسب داشته باشد که این انبساط را تحمل و حفره ها و سطح واکنش از ZnS پر نگردد. کاهش تعداد حفره ها و پر شدن انها ظرفیت واقعی دریافت H2S را نسبت به ظرفیت تئوری کمتر خواهد کرد .

در جدول زیر سه نمونه از جدیدترین جاذب های اکسیدروی که از تکنولوژی گرانول کردن مولکولهای ZNO استفاده می کند نشان داده است :

 

PURASPECJM 2020 KATALCOJM 32-4 KATALCOJM 32-5Product
2.8 – 4.75 2.8 – 4.75 2.8 – 4.75Size, mm
0.84 1.14 1.35Loaded density ,kg/l
87 93 92Zinc oxide ,wt%
804535Surface area ,m2/g
0.490.30.26Pore volume ,ml/g
305415490Theoretical S pick up ,kg S/m3

 

Ultrapurification

گوگرد زدایی از گاز در یک بستر با کاتالیست کبالت مولیبدن  و جاذب  اکسید روی

جهت رسیدن به مقادیر کم گوگرد تا حدود 10 – 50 ppbv از ترکیب کاتالیست HDT ، کبالت مولیبدن و نیکل مولیبدن ، همراه با جاذب اکسید روی ،ZNO ، استفاده کرد .در پر وسس های جدید با استفاده از موادی بر پایه مس مانند PURASPEC 2084 از شرکت JONSON MATTY می توان به پالیش گوگرد در حد خلوص بالا و زیر PPbv 10 دست یافت . با استفاده از این بستر در صورتی که H2S,COS و ارگا نو گوگردها جذب نشده باشند از طریق مکانیسم جذب سطحی روی سایت های فلز مس جذب می گردند. تنها عامل محدود کننده ،سطح فلز بوده که ظرفیت جذب را در این جاذب به مقدار 1-2 wt% گوگرد می رساند .
معمولا از این جاذب ها به صورت یک لایه در پایین بستر جداکننده H2S یا زینک اکساید بد در قسمت سرعت بالای گاز قرار می دهند .این جاذب ها مانند کاتالیست LTS نیاز به حفاظت خاصی بدلیل قابلیت اکسید اسیون شدید و تولید گرما دارند.

 

 

Combined Products

گوگرد زدایی از گاز در ترکیب کاتالیست و جاذب در یک بستر

می توان کاتالیست هایدروتریتر و زینک اکساید بد را به شکل مخلوط استفاده کرد . از مزایای این مخلوط می توان جذب سریع H2S توسط اکسید روی اشاره کرد که ممکن است در اثر تاخیر در جذب ، H2S در واکنش برگشت در مجاور با CO2 دوباره به COS تبدیل گردد.

 

 

 

 

 

ادامه در بخش : ریفرمینگ متان با کاتالیست نیکل
بالا
صفحه اصلی